Személyes adatok védelme

 

I. Alapvető rendelkezések

1. A személyes adatok adatkezelője a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: "GDPR") 4. cikkének 7. pontja alapján a Datamatrix s.r.o., azonosítószám: 08220697, székhelye: Na Folimance 2155/15, 120 000 Prague 2 (a továbbiakban: "Adatkezelő").

2. Az adatkezelő elérhetőségei

E-mail: datamatrixsro@seznam.cz

Telefon: 703 669 443

3. Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, hálózati azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásának egy vagy több konkrét eleme alapján.

4. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei a következők: 

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

1. Az adatkezelő kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön az adatkezelőnek megadott, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az adatkezelő az Ön megrendelésének teljesítése eredményeként szerzett meg.

2. Az adatkezelő kezeli az Ön azonosító, kapcsolattartási és a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

III. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja és célja

1. A személyes adatok feldolgozásának jogszerű oka a következő

az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján,
az adatkezelőnek a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti közvetlen üzletszerzéshez fűződő jogos érdeke (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldése),
Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti, a 480/2004 sz. törvény 7. szakaszának (2) bekezdésével összefüggésben az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokról szóló törvény 7. szakaszának (2) bekezdése szerinti közvetlen marketing célú feldolgozáshoz (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldéséhez), amennyiben nem rendel meg árut vagy szolgáltatást.
 2. A személyes adatok feldolgozásának célja a következő

az Ön megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása érdekében; megrendelés leadásakor olyan személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, a személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy annak az adatkezelő általi teljesítése,
kereskedelmi kommunikáció és egyéb marketingtevékenységek küldése.
 3. Az adatkezelő nem hoz/nem hoz automatikus egyedi döntéseket a GDPR 22. cikke értelmében. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.

IV. Adatmegőrzési időszak

1. Az adatkezelő megőrzi a személyes adatokat

az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses kapcsolatból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig).
a személyes adatok marketing célú feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig, ha a személyes adatok feldolgozása hozzájárulás alapján történik.
 2. A megőrzési időszak lejárta után az adatkezelő törli a személyes adatokat.

V. A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

1. A személyes adatok címzettjei a következők 

az áruk/szolgáltatások szállításában/ a szerződés szerinti kifizetések teljesítésében részt vesz,
a webáruház (Shoptet) üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások és a webáruház üzemeltetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtása,
marketingszolgáltatások nyújtása.
 2. Az adatkezelő nem továbbít/nem szándékozik továbbítani személyes adatokat harmadik országba (az EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetnek. A személyes adatok címzettjei harmadik országokban a postai szolgáltatók/felhőszolgáltatók. 

VI. Az Ön jogai

1. A GDPR-ban meghatározott feltételek szerint Ön

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikkével összhangban,
a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a GDPR 16. cikke alapján, illetve a feldolgozás korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján.
A személyes adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke alapján.
a GDPR 21. cikke szerinti, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog; és
a GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog.
az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton az adatkezelőnek a jelen feltételek III. cikkében meghatározott címére vagy e-mail címére.
 2. Ön jogosult arra is, hogy panaszt tegyen az adatvédelmi hatóságnál, ha úgy véli, hogy megsértették az adatvédelmi jogait.

VII. Személyes adatok biztonságára vonatkozó feltételek

1. Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok biztonsága érdekében.

2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárolás és a személyes adatok papíralapú tárolásának biztosítása érdekében, különösen ...

3. az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

VIII. Záró rendelkezések

1. Az online megrendelőlapon történő megrendelés elküldésével Ön megerősíti, hogy ismeri az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.

2. Az online megrendelőlapon keresztül a beleegyező négyzet bejelölésével elfogadja ezeket a feltételeket. A hozzájárulás jelölőnégyzet bejelölésével Ön megerősíti, hogy ismeri az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.

3. Az adatkezelő jogosult megváltoztatni ezeket a feltételeket. Az adatvédelmi szabályzat új változatát közzéteszi a weboldalán, és az adatvédelmi szabályzat új változatát elküldi Önnek az adatkezelőnek megadott e-mail címére.

Ezek a feltételek 2018.5.25-én lépnek hatályba.